Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 30 november 2022

Financiering lokale energie-initiatieven

Wij krijgen bij de KEI vaak de vraag welke subsidiemogelijkheden er voor lokale initiatieven zijn. Naast de provinciale subsidie voor collectieve initiatieven en diverse gemeentelijke subsidies voor buurtinitiatieven zijn er tal van andere interessante ‘potjes’.

Hieronder noemen we een aantal van deze potjes met de meest opvallende criteria. Kijk op de site van de desbetreffende financierende instelling voor het volledige overzicht van de criteria. Ken je nog meer financieringsbronnen voor lokale initiatieven? Laat het ons weten zodat wij het weer aan anderen kunnen vertellen.

Postcodeloterij buurtfonds
voor projecten die bijdragen aan een leefbare buurt, een groenere omgeving, of voor projecten die de buurt socialer en/of creatiever maken. Het buurtproject dient voor een brede groep bewoners toegankelijk te zijn. De aanvrager is een maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging of De bijdrage van het Buurtfonds varieert van minimaal 500 tot maximaal 5.000 euro. De begroting dient in goede verhouding te staan tot de maximale bijdrage. Het buurtproject wordt binnen een jaar nadat de aanvraag is goedgekeurd gerealiseerd.
Zie voor overige criteria website Postcodeloterij buurtfonds.

LSA buurtbespaarbudget
LSA is een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. In 2022 konden buurtinitiatieven voor het eerst een beroep doen op het BuurtBespaarBudget van LSA dat gericht is op energiebesparing bij buurtgenoten. In het najaar van 2023 zal er opnieuw subsidie aangevraagd kunnen worden.

Maatschappelijke organisaties zoals een (buurt-) vereniging, coöperatie of stichting met een ontmoetingsplek in de buurt kunnen een aanvraag indienen. LSA vindt het belangrijk dat er door de activiteit zoveel mogelijk buurtbewoners bereiken worden. Juist ook zij die het meest profijt hebben van een lagere energierekening. De voorkeur wordt gegeven aan projecten die (deels) door bewoners zelf worden uitgevoerd, of waarbij bewoners actief betrokken zijn. De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. Uit je begroting en uitleg moet blijken hoe je met het aangevraagde budget zoveel mogelijk wilt bereiken. Na afloop van het project ontvangt LSA graag 5 foto’s van jullie uitgevoerde activiteiten en kort verslag.

SVB-fonds
Het VSB-fonds steunt projecten die erop gericht zijn dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Onder het thema Mens en Maatschappij staan verschillende interessante subthema’s waar je een activiteit kunt ophangen, zoals ‘Samen bouwen aan een betere community’ en ‘Ontmoetingsplekken: Dorps- of buurthuizen’ Toetsingscriteria voor het SVB-fonds zijn:

 • Is er een aantoonbare behoefte bij de doelgroep (of de buurt) aan dit project?
 • In hoeverre wordt de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project?
 • Hoe wordt het effect op de deelnemers aan het project gemeten?
 • Heeft het project een duurzaam effect?
 • Welke ervaring heb je met sociale projecten?
 • Welke cofinanciering ontvang je?

NL Doet
NL Doet vindt komende editie plaats op 10 en 11 maart 2023.  Van 1 november 2022 tot 31 januari 2023 is het mogelijk een financiële aanvraag bij het Oranje Fonds in te dienen voor een NL Doet 2023 activiteit. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 350,-.

Criteria om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn:

 • De organisatie is een officiële stichting of vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening.
 • De activiteit past bij het karakter van NL Doet: de organisatie zoekt op 10 en/of 11 maart 2023 NIEUWE vrijwilligers (die niet al verbonden zijn aan de organisatie) die iets concreets doen ten behoeve van jullie organisatie en/of doelgroep
 • Per adres/locatie wordt maximaal 350 euro toegekend. Een uitzondering geldt voor locaties waar meerdere organisaties in gevestigd zijn, zoals sportcomplexen of multifunctionele accommodaties. Als jullie organisatie meerdere locaties heeft, kun je per locatie een bijdrage aanvragen;
 • De organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling t.a.v. een levensovertuiging;
 • De aanvraag voor een bijdrage wordt ingediend door de sociaalmaatschappelijke organisatie waar de activiteit plaatsvindt, niet door de organisatie die eventueel de vrijwilligers levert.
 • Jullie organisatie heeft geen openstaande posten van voorgaande aanvragen.
 • NL Doet activiteiten vinden plaats bij (sociaal)maatschappelijke organisaties, niet bij particulieren.

Rabobank coöperatiefonds
Het Coöperatiefonds steunt vernieuwende initiatieven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in regio Assen en Noord-Drenthe. Een vereniging of stichting zonder winstoogmerk (klant van de bank of bereid klant te worden) mag 1 keer per twee jaar een aanvraag indienen.

Het project dient bij te dragen bij aan één van de transities/maatschappelijke thema’s van Rabobank en/of biedt impactvolle kansen voor het versterken van de lokale leefomgeving. Conflictgevoelige onderwerpen komen niet in aanmerking (bijv. milieuaantasting, gevaar voor deelnemers, religieus of politiek doel). De gevraagde bijdrage mag niet ingezet worden voor een exploitatietekort, financieringstekort, levensonderhoud of een bijdrage alleen voor loonkosten. Er gelden geen minimum of maximum bedragen. De commissie bepaalt uiteindelijk het toe te kennen bedrag. Uitbetaling vindt plaats bij aanvang van het project nadat melding is gedaan van de start van het project. Rabobank behoudt het recht altijd achteraf inzage te krijgen in de projectadministratie.

Tot slot willen we nog de tip meegeven om ook eens naar crowdfundingsites te kijken.