Krachtige lokale energiebeweging met inwoners
maakt energietransitie in eigen omgeving mogelijk

In Drenthe werken we hard aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ons streven is dat we in 2040 voor ons woongenot niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, kolen en olie.

Inwoners spelen centrale rol bij energietransitie

Onze inwoners spelen een centrale rol bij de energietransitie naar duurzame en schone energiebronnen. Zowel bij het opwekken van duurzame energie als bij de overgang naar duurzame vormen van warmte (warmtetransitie) en aardgasvrij wonen, is deelname van inwoners cruciaal. Inwoners moeten mede-eigenaar zijn van de energietransitie. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor lokale energie-initiatieven van inwoners, georganiseerd in bijvoorbeeld energiecoöperaties of via wijk- en buurtverenigingen. Zij hebben immers een sterke basis in de gemeenschap en werken samen aan een eerlijke en lokaal ingebedde energietransitie.

Versterken en professionaliseren

Energiecoöperaties en andere lokale energie-initiatieven hebben kennis, middelen en steun van het lokale en regionale bestuur nodig om hun werk goed te kunnen doen. De Natuur- en Milieufederatie (NMF) Drenthe, de Drentse KEI en de provincie Drenthe werken samen om ze volwaardige partners te laten zijn binnen de Drentse energietransitie. Door lokale energie-initiatieven te versterken en professionaliseren worden ze voor alle Drenten bereikbaar, zodat iedereen die dat wil, betrokken kan zijn bij de energietransitie in de eigen omgeving.

Lokale initiatieven ondersteunen, nieuwe initiatieven helpen opstarten

NMF Drenthe, de Drentse Kei en de provincie Drenthe richten zich op de (door)ontwikkeling van lokale initiatieven. Hierdoor kunnen energiecoöperaties en andere lokale energie-initiatieven zelfstandig (grote) energieprojecten uitvoeren, gemeenten en hun inwoners helpen bij het realiseren van de energiedoelstellingen en weten ze de weg naar middelen en kennis die daarvoor nodig zijn. Lokale initiatieven krijgen ondersteuning en worden gefaciliteerd, nieuwe initiatieven worden geholpen in de opstart en projecten worden aangejaagd. Ondersteuning wordt geboden bij onder meer het:

  • schrijven van een dorps-energievisie/ uitvoeringsplan;  
  • ontwikkelen van bewustwordingsprojecten in wijk of dorp;
  • ontwikkelen van communicatieplannen om lokaal draagvlak te creëren voor de projecten;
  • opstellen van exploitatie- en businesscases;
  • organiseren van kennissessies;
  • opzetten van Community op Practices, gericht op kennisdeling en probleemoplossing tussen initiatieven; 
  • opzetten van een wie-is-wie gids en een deskundigenpool; 
  • ontwikkelen van een gereedschapskist die initiatieven helpt om te komen tot een dorps/wijkvisie voor een duurzaam energiesysteem. 

Omdat geen inwoner, dorp of streek gelijk is, is er altijd sprake van maatwerk en oplossingen die passen bij die inwoner, dorp of streek.

Sterke partner bij realiseren energieambities

Sinds de start rond 2010 spelen vele tientallen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol in de energietransitie in Drenthe. Momenteel zijn zo’n 60 werkgroepen (buurtteams, dorpsbelangen, wijkwerkgroepen etc.) en lokale energiecoöperaties actief. Ze houden zich bezig met het vergroten van bewustwording, het collectief inkopen van zonnepanelen en materialen om te isoleren en het geven van advies. Ook zijn er lokale energiecoöperaties die zelfstandig duurzame energie opwekken. Sommige initiatieven zijn doorgegroeid tot sterke partners bij het realiseren van de energieambities van inwoners en gemeenten. Enkele coöperaties ontwikkelen zelf grote zonne-installaties.

Krachtige vrijwilligersorganisaties met professioneel karakter

In de afgelopen jaren is een aantal initiatieven doorgegroeid tot krachtige vrijwilligersorganisaties met een professioneel karakter.

Energiecoöperatie Noordseveld

Energiecoöperatie Noordseveld werkt als gemeentebrede coöperatie met vrijwilligers en andere partners aan projecten in de gemeente Noordenveld. Ze leggen zonnedaken aan, bouwen eigen zonnevelden en werken aan aardgasvrije dorpen. Bekijk de korte film https://vimeo.com/509744966  Meer informatie: https://www.noordseveld.nl/

Energiecoöperatie duurzaam Assen

Nadat deze stadscoöperatie het dak van Warenhuis VanderVeen in Assen had belegd met een coöperatieve zonnecentrale, is Energiecoöperatie duurzaam Assenmet Engie, Bronnen VanOns en de NMF Drenthe bezig met de ontwikkeling van zonnepark/Energietuin Assen-Zuid. Dit is een bijzonder zonnepark waar energie, ecologie en educatie elkaar gaan vinden. Door een andere ontwikkelaar is de coöperatie gevraagd mee te ontwikkelen aan de zonneplas in Ubbena. Energiecoöperatie duurzaam Assen laat daarmee zien dat lokaal eigendom in samenspraak met commerciële ontwikkelaars prima kan.

Meer informatie: https://ecduurzaamassen.nl/

Coöperatie energieKansen Ansen

Energie(k)Ansen werkt aan een energieneutraal Ansen. Deze dorpscoöperatie heeft een groot dak belegd met zonnepanelen en werkt aan het aardgasvrij maken van het dorp.

Meer informatie: https://www.energiekansen.nu/

Meer informatie over de Drentse KEI: www.drentsekei.nl

Meer informatie over NMF Drenthe: https://www.nmfdrenthe.nl/

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie (RES) regio Drenthe: www.energievoordrenthe.nl