Klimaatakkoord & PCR

Klimaatakkoord en de toekomst van de Postcoderoos
De PCR-regeling is ingevoerd op 1 januari 2014 met als doel om burgers de mogelijkheid te bieden om, vergelijkbaar met de salderingsregeling, gezamenlijk kleinschalige projecten te starten om zo in de eigen energiebehoefte te voorzien. De regeling is sindsdien op een aantal onderdelen aangepast om hem gemakkelijker uitvoerbaar of meer rendabel te maken. Na een evaluatie vorig jaar overweegt de overheid ook nu om de regeling weer aan te passen.

Toekomst Postcoderoos langer termijn
In het klimaatakkoord staat dat er voor de energiecoöperaties een aparte regeling nodig zal blijven omdat zij -net als nu- geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Voor deze aparte regeling wordt op dit moment, in overleg met de coöperaties, onderzocht hoe dit er uit moet zien. Het streven is een aanpassing van de bestaande PCR-regeling dan wel de start van een nieuwe regeling voor energiecoöperaties per 1 januari 2021.

Coöperaties die nu bezig zijn met de realisatie van een PCR-project kunnen hiermee doorgaan omdat de huidige regeling in ieder geval tot en met 31 december 2020 van toepassing blijft. Voor deze projecten geldt, net als voor de reeds bestaande projecten, dat de overheid een looptijd van tenminste 15 jaar garandeert.

De minister heeft aangegeven dat het kabinet vindt dat een regeling zoals de PCR-regeling tenminste een terugverdientijd van zeven jaar moet kennen. Daarbij is het goed om te weten dat ook in de wettelijke-regeling is opgenomen dat indien er een aanleiding is om de regeling te beëindigen er een passende overgangsvoorziening zal worden getroffen. Daarbovenop is in de regeling opgenomen dat coöperaties, indien de regeling wordt verminderd of komt te vervallen, gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen, de PCR-regeling mogen toepassen zoals deze gold de dag voorafgaand de wijziging.

Toekomst Postcoderoos korte termijn (2019/2020)
Op dit moment (2019) is de teruggave van de belasting op elektriciteit € 0,119342 per kWh, dit veranderd niet. Op basis daarvan is het met de huidige prijs die coöperaties voor de opgewekte stroom kunnen ontvangen, in combinatie met de (dalende) prijzen van installaties van zonnepanelen, mogelijk om met gebruik van de PCR-regeling op rendabele wijze een collectief zonneproject te exploiteren.

Voor na 2019 staat in het klimaatakkoord dat het kabinet de energiebelasting wil aanpassen “zodat een sterkere prikkel ontstaat om te verduurzamen doordat investeringen in verduurzaming zich sneller terug verdienen”. Aardgas wordt 4 cent per m3 duurder en daarna steeds 1 cent per jaar tot 2026.

Het is de bedoeling dat deze stijging voor burgers budget neutraal uitpakt. Of dit gebeurd door de belasting op stroom tot 2026 (in stappen) met, in totaal, 5 cent per kWh te verlagen óf dat dit gebeurd door de heffingskorting te verhogen is nog onbekend. Op dit moment kan dus ook nog niet gezegd worden of er na 2019 sprake is van een nadelig effect op de teruggave van de energiebelasting middels de PCR-regeling.